OK

OK Cancel

Thank you

Close

ALGEMENE VOORWAARDEN

Welkom op deze website over het merk Vichy (hierna genoemd de ‘Website’).

We nodigen u uit om aandachtig deze gebruiksvoorwaarden te lezen die van toepassing zijn op het surfen op deze Website (hierna genoemd de ‘Gebruiksvoorwaarden’). Door gebruik te maken van deze Website aanvaardt u zonder voorbehoud de onderhavige Gebruiksvoorwaarden.

Met vragen inzake uw gebruik van de Website kunt u ons contacteren op het volgende adres: Vichy, Keizer Karellaan 584, 1082 Brussel, België EN/[email protected].

WETTELIJKE VERMELDINGEN
URL van de Website: www.vichy.be

Contact: E-mail: [email protected] - Telefoonnummer: 02.556.46.41

Verantwoordelijke uitgever: Jean-Marc AUVERLAU

Uitgever: onderneming L’ORÉAL BELGILUX nv, met maatschappelijke zetel te Keizer Karellaan 584 te 1082 Brussel, intracommunautair btw-nummer: BE 0403 136 453,
handelend in naam en voor rekening van zijn merk Vichy (hierna genoemd de ‘Uitgevende vennootschap’ of ‘Wij’).

Hosting provider: vennootschap Microsoft France, SAS (vereenvoudigde naamloze vennootschap naar Frans recht), met maatschappelijke zetel te 39 QUAI DU PRESIDENT ROOSEVELT in 92130 ISSY LES MOULINEAUX, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder het nummer 327 733 184, intracommunautair btw-nummer: FR 95327733184
Telefoonnummer: +33 8 25 82 78 29

1. TOEGANG TOT DE WEBSITE

U mag de Website vrij gebruiken, zonder dat u zich hoeft aan te melden of een account hoeft aan te maken. Om een account op MyVichy aan te maken en te profiteren van alle functionaliteiten (Tester Club, Huidbeoordeling, Forum, Gebruikersscores, Productbeoordelingen, enz.) van de Website, moet u wel ten minste 16 jaar oud zijn.

De toegang tot de Website en/of bepaalde rubrieken daarvan kan het gebruik van persoonlijke toegangscodes vereisen. In dat geval bent u verantwoordelijk voor het nemen van de gepaste maatregelen om de geheimhouding van die codes te garanderen. U kunt deze uiteraard op elk moment wijzigen. Het aantal pogingen om toegang te krijgen tot de Website en/of bepaalde rubrieken daarvan kan evenwel beperkt worden, om frauduleus gebruik van voornoemde codes te voorkomen. We verzoeken u ons op de hoogte te brengen van elk frauduleus gebruik waarvan u mogelijk op de hoogte bent. Bovendien behouden Wij ons het recht voor om uw toegang op te schorten in het geval de regels beschreven in de onderhavige Gebruiksvoorwaarden niet worden nageleefd.

Extra kosten voor toegang tot en gebruik van het Internet komen te uwen laste.

2. PRODUCTTEST- EN PROEFMONSTERCAMPAGNES OP DE WEBSITE

Via de Website kunnen gebruikers deelnemen aan producttest- en proefmonstercampagnes. Deze diensten hebben als doel uw mening en feedback over onze producten te verkrijgen, zodat Wij ons kunnen richten op uw wensen en hetgeen het beste bij u past.
Deze diensten zijn onderworpen aan specifieke algemene voorwaarden en u bent vrij om geen gebruik te maken van deze diensten.

Voor meer informatie over deze diensten en de toelatingsvoorwaarden kunt u hier onzeAlgemene voorwaarden voor producttesten/proefmonsters raadplegen.

3. GEBRUIKERSSCORES EN BEOORDELINGEN/FORUM

Op de Website kunt u gebruikersscores en beoordelingen publiceren (inclusief foto's), zodat Wij uw mening en feedback over onze producten en diensten kunnen verkrijgen en Ons kunnen richten op uw wensen en hetgeen het beste bij u past. Via de Website kunt u ook deelnemen aan het Forum (inclusief foto’s), door een bestaand onderwerp te selecteren of een nieuw onderwerp aan te maken.

Door het plaatsen van content op de Website via de gebruikersscores- en beoordelingsfunctionaliteit of op het Forum, verklaart en garandeert u dat:

·         uw beoordeling in overeenstemming is met de onderhavige Gebruiksvoorwaarden, in het bijzonder met de Gedragscode en de bepalingen met betrekking tot het Intellectueel Eigendom (hieronder);
·         u de auteur van de beoordeling bent, u niet de identiteit van een andere persoon steelt, en u geen vals e-mailadres gebruikt of anderszins misleidend bent over de oorsprong van uw beoordeling;
·         uw beoordeling uw oorspronkelijke werk is en geen inbreuk vormt op de intellectuele eigendomsrechten van derden, en meer in het algemeen in overeenstemming is met de bepalingen in par. 4: ‘Intellectueel eigendom’ van deze Gebruiksvoorwaarden;
·         alle content die u plaatst, waarheidsgetrouw en nauwkeurig is. In aanvulling op de Gedragscode uiteengezet in par. 5 en par. 4: ‘Intellectueel Eigendom’ van deze Gebruiksvoorwaarden, stemt u er tevens mee in en garandeert u dat u geen content zult indienen:

 • die informatie (inclusief prijsstelling) bevat over Vichy’s concurrenten of hun producten (namelijk andere fabrikanten en/of distributeurs en/of detailhandelaren van gezondheids- en schoonheidsproducten);
 • die geen verband houdt met het doel van het beoordelen van de producten die op de Website vermeld staan;
 • waarvoor u enig voordeel verkrijgt in de vorm van een compensatie of geldelijke beloning van een derde partij, of die kan worden opgevat als een advertentie of een uitnodiging om te kopen (waaronder content die zakelijke activiteiten wegleidt van Vichy);
 • die informatie bevat die verwijst naar andere websites, URL-adressen, e-mailadressen, contactgegevens of telefoonnummers;
 • die daadwerkelijk computervirussen of andere potentieel verstorende of schadelijke computerprogramma's of -bestanden bevat, of instructies voor het maken daarvan.
Vichy behoudt zich het recht voor tot beperking of opschorting van de toegang van gebruikers die inbreuk maken op deze Gebruiksvoorwaarden, evenals het recht om het plaatsen, wijzigen, herzien of verwijderen van reacties te weigeren wanneer deze naar eigen goeddunken van Vichy een schending inhouden van deze Gebruiksvoorwaarden. Bovendien behoudt Vichy zich het recht voor om de volgende content niet te publiceren:
 • gekopieerde content;
 • lege beoordelingen;
 • beoordelingen in een taal anders dan het Nederlands;
 • onbegrijpelijke content (zoals content die willekeurige tekens bevat en betekenisloze woordenreeksen).
Vichy kan niet garanderen dat u de content die u hebt ingediend, kunt bewerken of verwijderen. Gebruikersscores en schriftelijke opmerkingen worden beoordeeld voordat deze worden geplaatst, om er zeker van te zijn dat deze voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Gebruikersscores en schriftelijke opmerkingen worden doorgaans geplaatst binnen 1 week.

4. INTELLECTUELE EIGENDOM

A. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De ontwikkeling van deze Website heeft aanzienlijke investeringen gevergd. De Website en alle elementen waaruit die is opgebouwd (zoals merken, beeldmateriaal, teksten, video’s, enzovoort), zijn door intellectuele eigendomsrechten beschermd. Elk gebruik, reproductie of weergave van de Website (geheel of gedeeltelijk), via welke drager ook, voor andere doeleinden, en meer bepaald commerciële doeleinden, is verboden.

Mogelijk stellen Wij op deze Website content ter beschikking die u mag downloaden (hierna genoemd ‘Downloadbare Content’). Wij verlenen u een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de Downloadbare Content, gratis en voor de wettelijke beschermingstermijn van de intellectuele eigendomsrechten zoals die zijn bepaald door de Nederlandse en buitenlandse wetgeving alsook door de internationale overeenkomsten. Elke reproductie, weergave, wijziging of verdeling van de Downloadbare Content is verboden. Door Downloadbare Content te downloaden of te gebruiken verbindt u zich ertoe die te gebruiken overeenkomstig de onderhavige Gebruiksvoorwaarden.

In het geval Wij u een Website ter beschikking stellen die toelaat een beeld bij te werken (meer bepaald om virtueel een schoonheidsproduct te testen), erkent en aanvaardt u dat die Website enkel gebruikt mag worden voor privédoeleinden en overeenkomstig zijn doel. Het is u niet toegestaan deze Website te gebruiken op een manier die de eerbaarheid, de reputatie of de rechten van een derde schaden, zoals hierna beschreven wordt.

B. RECHTEN VAN DERDEN

We herinneren u eraan dat u verplicht bent het geheel van noodzakelijke toelatingen en rechten te bekomen/aan u te laten overdragen van de verschillende rechthebbenden betrokken bij de eventuele content die u op de Website zou willen publiceren, hierbij inbegrepen de intellectuele eigendomsrechten en/of de literaire, artistieke en/of industriële eigendomsrechten, alsook de persoonlijkheidsrechten (meer bepaald de beeldrechten), zodat u met een gerust gemoed de voornoemde content kunt benutten. U moet bijvoorbeeld noodzakelijkerwijs de rechten verkrijgen/u laten toewijzen over de content (meer bepaald de auteursrechten van beelden) evenals alle elementen die in deze inhoud voorkomen zoalsdeelementen van recente architectuur, reclamecreaties of kledijcreaties.

C. GEBRUIKERSCONTENT

Mogelijk stellen Wij op deze Website ruimte ter beschikking waar Gebruikerscontent kan worden geplaatst, zoals teksten, foto’s, video’s, gebruikersscores, beoordelingen, meningen, feedback, enzovoort (hierna genoemd ‘Gebruikerscontent’).In het geval uw Gebruikerscontent resultaten of werken oplevert die worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten en/of industriële, literaire of artistieke eigendomsrechten, machtigt u Ons hierbij uitdrukkelijk en kosteloos om: uw Gebruikerscontent te reproduceren, vertegenwoordigen, wijzigen, aan te passen (waaronder te vertalen), over te dragen en te distribueren voor alle doeleinden van interne of externe communicatie, evenals voor alle pers- en public relations-doeleinden, en voor promotionele en reclamedoeleinden met betrekking tot de producten en/of het Vichy-merk van L'Oreal

Group of bedrijven van haar groep, op de volgende media:  
(i)            Internet
(ii)           Pers
(iii)          Uitgave in druk
(iv)          Point Of Sales (POS)
(v)           Out-of-Home advertising (OOH)
(vi)          Audio/Audiovisueel (vii)         Apps, digitale diensten
(viii)        E-commerceplatforms
(ix)          Elke andere reclamedrager (meer bepaald reclame op het verkooppunt en op de merkproducten van L’ORÉAL-groep) (hierna genoemd de ‘Drager(s)’). (deze heb ik zelf toegevoegd).  

Hierna genoemd de “Media”.  

Deze machtiging omvat de mogelijkheid voor Vichy om delen van de oorspronkelijke Gebruikerscontent te wijzigen, uit te breiden en te verwijderen, op voorwaarde dat dit niet tot substantiële veranderingen van de oorspronkelijke Gebruikerscontent leidt. Deze toestemming wordt kosteloos verleend en is van kracht vanaf het eerste moment dat uw Gebruikerscontent ergens ter wereld via de Website wordt gebruikt, zonder beperking tot hoeveelheden of passages, op de Media, voor de gehele duur van de intellectuele eigendomsrechten, literaire en/of artistieke en/of industriële eigendomsrechten. U verklaart hierbij uitdrukkelijk dat alle rechten op de Gebruikerscontent in uw handen zijn.  

Persoonlijkheidsrechten

Door uw Gebruikerscontent op de Website te publiceren, machtigt u Ons hiermee uitdrukkelijk en kosteloos om: uw beeld te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, aan te passen, door te geven en te distribueren voor alle doeleinden van interne of externe communicatie, evenals voor alle pers- en public relations-doeleinden, en voor promotionele en reclamedoeleinden met betrekking tot de producten en/of het Vichy-merk van L'Oreal Group of bedrijven van haar groep, op de Media.   Deze toestemming wordt kosteloos verleend vanaf de datum dat het beeld van de Gebruiker voor het eerst ergens ter wereld via de Website wordt gebruikt, zonder beperking tot hoeveelheden of onderdelen en ten behoeve van de Media, voor een periode van 10 jaar.   De Gebruiker is zich ervan bewust dat communicatiemateriaal waarin het beeld van de Gebruiker wordt weergegeven, moeilijk kan worden verwijderd van de socialemediakanalen van Vichy en/of L'Oréal Group en van websites waarop boodschappen worden gedeeld (zoals Facebook, Instagram, Pinterest, Tumblr, YouTube, enz.), en gaat ermee akkoord dat dergelijk communicatiemateriaal aanwezig kan blijven op socialemediakanalen en op websites waarop dit wordt gedeeld en waarop het oorspronkelijk werd geplaatst, echter met het voorbehoud dat na de voornoemde termijn van 10 jaar Vichy dergelijk materiaal niet opnieuw zal plaatsen en ook anderen daartoe geen toestemming geeft.   De term ‘beeld’ wordt opgevat als verwijzend naar de volledige reeks attributen van de persoonlijkheid van de Gebruiker, waaronder, maar zich niet beperkend tot, zijn/haar afbeelding, zijn/haar stem, zijn/haar achternaam en voornamen, zijn/haar handtekening, zijn/haar gebruik van de sociale media, zijn/haar vaardigheden die voortvloeien uit zijn/haar professionele activiteiten en zijn/haar professionele benaming(en).  

Niet-commercieel gebruik

Voor elke niet-commerciële, interne of externe communicatie voor culturele, educatieve, documentaire, journalistieke of informatiedoeleinden, evenals voor alle bedrijfscommunicatie van Vichy en/of L'Oreal Group, al dan niet rechtstreeks gekoppeld aan het merk / de producten van het merk Vichy (bijv. jaarverslag van de L'Oreal Group, zakelijke rapportages van de L'Oreal Group, van haar Franse en buitenlandse dochterondernemingen, brochures, brieven aan aandeelhouders, enz.), of voorts in het kader van historische retrospectieven, waaronder met betrekking tot het merk Vichy en/of de producten van het merk Vichy, uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van Vichy of de L'Oreal Group en/of van een dienstverlener die handelt op hun verzoek, of onder de verantwoordelijkheid en het initiatief van een derde, machtigt U Vichy of de L'Oreal Group of bedrijven van haar groep om daartoe reproducties, afbeeldingen en aanpassingen van uw Gebruikerscontent te gebruiken of het gebruik daarvan te autoriseren, overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden.   Een dergelijke toestemming wordt kosteloos verleend, voor onbepaalde tijd en voor de hele wereld, op alle media, zonder beperking ten aanzien van kwantiteit.  

Diversen

U verklaart hierbij uitdrukkelijk dat u alle rechten en alle noodzakelijke toestemmingen bezit die vereist zijn voor het ‘onbezwaard genieten’ door Vichy van de rechten die hierbij worden toegekend.   U vrijwaart Vichy, zonder beperking, van eventuele claims of acties van derden in verband met uw Feedback en uw Afbeeldingen. U dient Vichy schadeloos te stellen en te vrijwaren van eventuele kosten, veroordelingen en verschillende contante uitgaven die kunnen voortvloeien uit het niet voldoen aan de bovengenoemde verplichtingen.   Met betrekking tot gebruikersscores en beoordelingen erkent u hierbij dat Vichy uw beoordeling mag vertalen en publiceren op de pagina's van haar sociale media Facebook (www.facebook.com/vichy) en Instagram (www.instagram.com/vichy.be) en op elke buitenlandse versie van haar website/op de volgende websites: www.vichy.com.   U bent er zich terdege van bewust dat genoemde socialemedianetwerken platforms zijn die aan derden toebehoren en dat de verspreiding en het gebruik van de Gebruikerscontent op die sociale media bijgevolg onderhevig zijn aan de gebruiksvoorwaarden opgesteld door deze derden. Zo kunnen Wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor eender welk gebruik van de Content door Onszelf of door derden overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden die zijn opgesteld door de socialemedianetwerken, waaronder, maar niet beperkt tot, draagwijdte en duur van de toegekende rechten, en verwijdering van Content. U bent zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten van derden over het gebruik van de Content overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden opgesteld door de socialemedianetwerken.   Bovendien herinneren Wij u eraan dat elke Content kan worden getoond in een zoekmachine en, bijgevolg, ook door een publiek buiten de Website geraadpleegd kan worden.   Deze toestemming geeft Ons de mogelijkheid om uw oorspronkelijke Gebruikerscontent aan te passen en/of om elke verduidelijking van de Gebruikerscontent toe te voegen die Wij mogelijk nuttig achten, voor zover de voornoemde Gebruikerscontent uw beeld of uw teksten niet aantasten.   Bovendien kan het gebruik van de Gebruikerscontent gepaard gaan met geanonimiseerde informatie zoals uw stad, uw land of uw leeftijd, en/of, wanneer u dat uitdrukkelijk heeft toegestaan of vrijwillig gebruikersscores en beoordelingen heeft gepubliceerd, informatie waardoor u kunt worden geïdentificeerd, zoals uw voornaam of uw alias.   Iedere Gebruikerscontent die u op deze Website publiceert, is het gevolg van uw vrije keuze en de aansprakelijkheid daarvoor ligt uitsluitend bij u. Wij herinneren u er evenwel aan dat Gebruikerscontent niet strijdig mag zijn met de van kracht zijnde wetgeving, algemeen aanvaarde normen voor moreel gedrag of de principes die daaraan ten grondslag liggen. Dienaangaande behouden Wij ons het recht voor om op eender welk moment Gebruikerscontent te verwijderen die indruist tegen deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief de Gedragscode. Indien u toegang verkrijgt tot Gebruikerscontent van een andere gebruiker, bent u bovendien gehouden de rechten van genoemde gebruiker te respecteren en in het bijzonder om genoemde Content die gepubliceerd is via andere media niet te reproduceren of te verspreiden zonder de voorafgaande toestemming van de betrokken gebruiker.
U bent er zich terdege van bewust dat die sociale media platformen zijn die aan derden toebehoren en dat de verspreiding en het gebruik van de Gebruikerscontent op die sociale media bijgevolg onderhevig zijn aan de gebruiksvoorwaarden opgesteld door deze derden. Zo kunnen Wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor eender welk gebruik van de Content door Onszelf of door derden overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden opgesteld door de sociale media, meer bepaald in termen van de draagwijdte en de duur van de toegekende rechten alsook van de verwijdering van Content. U zult zich zelf bekommeren om elke klacht van derden over het gebruik van de Content overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden opgesteld door de sociale media.

Bovendien herinneren Wij u eraan dat elke Content het voorwerp kan uitmaken van referencering op een zoekmachine en, bijgevolg, ook door een publiek buiten de Website geraadpleegd kan worden.

Deze toestemming geeft Ons de mogelijkheid om uw Content aan te passen en/of om elke verduidelijking aan het oorspronkelijke materiaal toe te voegen die Wij nuttig zouden achten, voor zover de voornoemde Content uw beeld of uw teksten niet aantasten.

Bovendien kan het gebruik van de Gebruikerscontent gepaard gaan met specifieke, geanonimiseerde informatie zoals uw stad, uw land of uw leeftijd, en/of, desgevallend en voor zover u dat uitdrukkelijk heeft toegestaan, informatie waardoor u kunt worden geïdentificeerd, zoals uw voornaam of uw alias.

De Gebruikerscontent die u op deze Website publiceert, hangt af van uw vrije keuze en behoort tot uw persoonlijke verantwoordelijkheid. Wij herinneren u er evenwel aan dat die Gebruikerscontent niet strijdig mag zijn met de van kracht zijnde wetgeving, de goede zeden of de principes die in onderhavige worden vermeld. Dienaangaande behouden Wij ons het recht voor om op eender welk moment Gebruikerscontent te verwijderen die indruist tegen de onderhavige Gebruikersovereenkomst en meer bepaald tegen het Handvest van Goed Gedrag.

Bovendien, indien u toegang verkrijgt tot Gebruikerscontent van een andere gebruiker, dan bent u gehouden de rechten van die gebruiker te respecteren en meer bepaald om voornoemde Content, gepubliceerd op andere dragers, niet te reproduceren of te verdelen zonder de voorafgaandelijke toestemming van de betrokken gebruiker.

5. GEDRAGSCODE

Wij ondersteunen de waarden van verdraagzaamheid en respect voor anderen. Om die reden stemt u ermee in om wanneer u deze Website gebruikt, waaronder de Forum- en Chat-functionaliteiten, af te zien van:  

 • het publiceren of verstrekken van persoonsgegevens die als 'gevoelig' kunnen worden beschouwd:
-       persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken;
-       vakbondslidmaatschap;
-       genetische gegevens, biometrische gegevens die uitsluitend zijn verwerkt om een bepaalde persoon te identificeren;
-       aan gezondheid gerelateerde gegevens;
-       gegevens die het seksleven of de seksuele oriëntatie van een persoon betreffen;  

·         het overbrengen van racistische, gewelddadige, xenofobe, kwaadwillige, vulgaire, obscene of onrechtmatige boodschappen;  
·         het verspreiden van content die mogelijk schadelijk, lasterlijk, ongeautoriseerd of kwaadwillig is, inbreuk maakt op de privacy- of publiciteitsrechten, aanzet tot geweld, rassenhaat of etnische haat, die te beschouwen is als een ernstige schending van de goede zeden of die aanzet tot het plegen van bepaalde misdrijven en overtredingen;  
·         het gebruik van de Website voor politieke, propaganda- of bekeringsdoeleinden;   ·         het publiceren van promotionele of reclamecontent voor producten en/of diensten van concurrenten van het (de) merk(en) die op de Website wordt/worden getoond;  
·         het geven van een andere bestemming aan het beoogde doel van de Website, bijvoorbeeld door die te gebruiken als datingservice;  
·         het verspreiden van informatie die direct of indirect is terug te voeren op een specifieke persoon, zoals de naam, het postadres, het e-mailadres en het telefoonnummer, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van deze persoon;  
·         het verspreiden van informatie of content die verontrustend kan zijn voor de jongste bezoekers;  
 • intimidatie of pesterij;
·         het uitvoeren van illegale activiteiten, waaronder activiteiten die indruisen tegen de rechten van anderen met betrekking tot software, merknamen, foto’s, beeldmateriaal, teksten, video’s, enzovoort;  
·         het verspreiden van content (waaronder foto’s en video’s) waarop minderjarigen zijn afgebeeld.    

Als u kennisneemt van Gebruikerscontent die misdaden tegen de menselijkheid goedkeurt, die aanzet tot rassenhaat en/of geweld of die betrekking heeft op kinderpornografie, dient u Ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen via het volgende e-mailadres: [email protected], of door een gedetailleerd schrijven te richten aan het volgende adres: Vichy, Avenue Charles Quint 584 à 1082 Bruxelles, waarbij u in uw e-mail/brief de datum vermeldt waarop u genoemde content heeft ontdekt, evenals uw gegevens, de URL, een beschrijving van de betwiste content en het gebruikers-ID van de auteur daarvan.   Indien u van oordeel bent dat Gebruikerscontent indruist tegen de hierboven beschreven principes en tegen uw rechten of de rechten van een derde (bijvoorbeeld een overtreding, belediging, inbreuk op de privacy), dan kunt u daarover een bericht sturen naar het volgende e-mailadres: [email protected], of een gedetailleerd schrijven richten aan het volgende adres: Vichy, Avenue Charles Quint 584 à 1082 Bruxelles, waarbij u in uw e-mail/brief de datum vermeldt waarop u genoemde content heeft ontdekt, evenals uw gegevens, de URL, een beschrijving van de gerapporteerde content en de gebruikersnaam van de auteur daarvan.   Dit schrijven dient de volgende informatie te bevatten:
 • de datum van de kennisgeving;
 • als de afzender een natuurlijke persoon is: naam, voorna(a)m(en), beroep, adres, nationaliteit, geboortedatum en -plaats;
 • naam en adres van de geadresseerde, of, in het geval van een rechtspersoon, de bedrijfsnaam en maatschappelijke zetel;
·         een beschrijving en precieze lokalisatie van de gerapporteerde feiten (bv. URL-link naar de gerapporteerde content);
·         de redenen waarom de content moet worden verwijderd, met vermelding van de wetsbepalingen en de kwalificatie (rechtvaardigingsgronden) die op de feiten van toepassing is;
·         een kopie van berichten gericht aan de auteur of uitgever van de gerapporteerde informatie of activiteiten waarin hen wordt verzocht om stopzetting, verwijdering of wijziging; ofwel rechtvaardiging van het feit dat de auteur of uitgever niet kon worden bereikt.

6. INFORMATIE OP DE WEBSITE

A. ALGEMENE BEPALINGEN

Wij herinneren u eraan dat onjuistheden of vergetelheden kunnen voorkomen in de informatie die op deze Website beschikbaar is, meer bepaald door toedoen van derden. Wij verbinden ons ertoe zo snel mogelijk die onjuistheden te verwijderen of die onvolledigheden aan te vullen op de Website.

B. ADVIEZEN EN ANALYSETOOLS

De adviezen die op deze Website worden gegeven en/of de analysetools die eventueel beschikbaar zijn, zijn louter simulaties met het oog op het bekomen van schoonheidsadvies.
De informatie die daardoor ter beschikking kan worden gesteld, is louter indicatief bedoeld en kan op generlei wijze een medische diagnose of een klinische consultatie noch een medische behandeling vervangen.
Bijgevolg kunnen Wij u geen volledige tevredenheid garanderen betreffende de adviezen die voortvloeien uit het gebruik van die tools en nemen Wij geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik dat u ervan zou kunnen maken.

Voor alle aanvullende informatie of in geval van twijfel raden Wij u aan om uw arts te raadplegen.

SKINCONSULT AI FUNCTIONALITEIT BESCHIKBAAR OP DEZE WEBSITE
Op deze website kunt u de SkinConsult AI functionaliteit gebruiken. Dit is een online service die huidveroudering met één foto kan analyseren gebaseerd op kunstmatige intelligentie. Uw foto wordt geanalyseerd en vervolgens krijgt u, op basis van uw leeftijd en huidtype, de resultaten over uw huid en een persoonlijke huidverzorgingsroutine. U heeft de mogelijkheid om het rapport en de productaanbevelingen via e-mail te ontvangen en u aan te melden voor onze nieuwsbrief. U kunt er uiteraard ook voor kiezen om deze service niet te gebruiken.

C. HYPERLINKS

De hyperlinks die op deze Website zijn toegevoegd, kunnen u leiden naar websites die beheerd worden door derden, waarvan Wij de inhoud niet in handen hebben. Bijgevolg, en in de mate dat de hyperlinks enkel op deze Website werden toegevoegd om u het surfen op het internet gemakkelijker te maken, behoort het bezoeken van websites van derden geheel en al tot uw keuze en tot uw exclusieve verantwoordelijkheid.

7. PERSOONSGEGEVENS

We kunnen persoonlijke gegevens over u verzamelen, met name wanneer u:
i. een abonement neemt op een dienst
ii. inhoud wilt downloaden
iii. aanmeld voor een winactie of Testerclub
iv. een e-mail naar ons verstuurd
v. reageert op een enquête of onderzoek
vi. beoordelingen van producten wilt publiceren op onze website

Om twijfel te voorkomen, wordt de foto, die is verzameld via de SkinConsult AI functionaliteit niet opgeslage door Vichy. Deze wordt direct verwijderd na analyse. Lees hier onze privacybeleid voor meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Overeenkomstig de geldende reglementaire en wettelijke bepalingen, geniet u het recht tot toegang, rechtzetting en schrapping van de gegevens die u betreffen. U kunt dit recht op elk moment uitoefenen door aan het volgende adres een schrijven te richten met een fotokopie van een identiteitsbewijs als bijlage:

Vichy, L’Oréal Belgilux N.V., Keizer Karellaan 584, 1082 Brussel, België

Voor meer informatie betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, nodigen Wij u uit om onze Policy inzake persoonsgegevenshier te lezen.
 

8. COOKIES

Cookies zijn kleine bestandjes die op uw toestel worden geplaatst wanneer u op de Website surft (zoals bijvoorbeeld de pagina’s die u bezocht heeft, datum en uur van uw bezoek, enzovoort) en die gelezen kunnen worden tijdens uw bezoeken op diezelfde Website (hierna genoemd de ‘Cookies’)

Voor meer informatie betreffende het gebruik van Cookies op de Website nodigen wij u uit om onze tabel inzake Cookieshier na te lezen.
 

9. WIJZIGING VAN DE WEBSITE EN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het is mogelijk dat wij in de toekomst de content en informatie op deze Website alsook de onderhavige Gebruiksvoorwaarden moeten wijzigen, meer bepaald om nieuwe van toepassing zijnde wetgeving of reglementeringen na te leven en/of om de Website te verbeteren.

U zal op de Website op de hoogte gebracht worden van elke wijziging vooraleer die in werking treedt in het kader van onderhavige Gebruiksvoorwaarden. Het feit dat u de Website blijft gebruiken, impliceert dat u deze nieuwe Gebruiksvoorwaarden aanvaardt, behalve in het geval de wijziging uw uitdrukkelijk instemming veronderstelt.

10. CREDITS

De Website werd ontwikkeld door de Uitgevende Vennootschap APOTAMOX, vennootschap SAS (vereenvoudigde naamloze vennootschap naar Frans recht), met maatschappelijk zetel te 70, rue des Marais, 72000 Le Mans, Frankrijk ingeschreven in het handelsregister van Le Mans onder het nummer 393 143 722, e-mailadres: [email protected], telefoonnummer: + 33 (0)2 43 14 10 10

11. WAARSCHUWING

Wij streven ernaar de Website en de Downloadbare Content permanent toegankelijk te houden. We kunnen evenwel de permanente beschikbaarheid en toegankelijkheid van de Website niet garanderen.
We kunnen namelijk genoodzaakt zijn om de toegang tot de Website geheel of gedeeltelijk te onderbreken, met name voor technische onderhoudsdoeleinden.

Hierbij wordt verder opgemerkt dat het internet en IT- of telecommunicatienetwerken niet foutloos zijn en dat onderbrekingen en storingen kunnen optreden. We kunnen in dit opzicht geen enkele garantie bieden en kunnen daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die verband kan houden met het gebruik van internet en IT- of telecommunicatienetwerken, waaronder, maar niet beperkt tot:

-       de slechte transmissie en/of ontvangst van data en/of informatie via het internet;
-       indringing van buitenaf of computervirussen;
-       storingen van ontvangstapparatuur of van de communicatienetwerken; en
-       elke andere storing van het internet die de goede werking van de Website verhindert.  

Ten slotte, onze aansprakelijkheid beperkt zich tot directe schade, met uitsluiting van welke andere schade of verlies dan ook, in het bijzonder elke indirecte schade die, zonder beperking, verband houdt met verlies van winst, omzet of goodwill.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

De Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Voor eventuele problemen, gelieve contact op te nemen met onze Klantendienst:

E-mailadres:[email protected]
Vichy, L’Oréal Belgilux N.V., Keizer Karellaan 584, 1082 Brussel, België
Telefoonnummer: 02.556.46.41
Openingsuren: Maandag - vrijdag van 9.00 uur tot 19:00 uur.


Bij gebrek aan een oplossing van het geschil in het kader van deze bemiddeling, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechtbanken.